Algemene voorwaarden jaarkaart

Deze algemene voorwaarden stellen de regels vast voor de registratie en aankoop van een jaarkaart en de voorwaarden voor deelname aan de door DenkProducties en haar gelieerde ondernemingen georganiseerde programma’s.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2024.

Definities
Overeenkomst: betekent de overeenkomst tussen jou en DenkProducties betreffende de online registratie en aankoop van een Jaarkaart, inclusief deze algemene voorwaarden jaarkaart;

Programma: betekent alle door DenkProducties B.V. te organiseren seminars, avondseminars, workshops, colleges, (digitale) masterclasses, webinars, online evenementen en live evenementen die toegankelijk zijn met de Jaarkaart;

Ticket: het document of elektronische bewijs dat dient als toegangsbewijs voor een individueel evenement;

Jaarkaart: een abonnement dat de houder toegang geeft tot diverse door DenkProducties georganiseerde evenementen gedurende een jaar;

Algemene Voorwaarden: De specifieke voorwaarden van DenkProducties van toepassing op de Jaarkaart en de daarmee toegankelijke evenementen;

DenkProducties: DenkProducties B.V. met haar statutaire zetel te (1101 BB) Amsterdam, Nederland aan de Hoogoorddreef 73b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34245851 en haar gelieerde ondernemingen;

BTW: Belasting toegevoegde waarde, zoals van toepassing op de aankoop van de Jaarkaart en tickets;

Website: de websites van DenkProducties, inclusief – maar niet beperkt tot – https://denkproducties.nl/, https://abforum.nl, en elke andere website die op enig moment door DenkProducties wordt gebruikt;

Deelnemer: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Jaarkaart aanschaft of zich registreert voor een evenement via DenkProducties;

Algemene Bepalingen
1. DenkProducties heeft jou deze Algemene Voorwaarden Jaarkaart verstrekt tijdens het sluiten van de overeenkomst. De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website.

2. Door de aankoop van een Jaarkaart accepteer je en ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je handelt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaar je dat je bevoegd bent om dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen te binden aan deze Algemene Voorwaarden, in welk geval de termen "jij" of "jouw" zullen verwijzen naar dergelijke entiteit en al haar gelieerde ondernemingen.

3. Door je registratiegegevens in te dienen, ga je ermee akkoord dat DenkProducties contact met je mag opnemen zoals nodig voor de organisatie en administratie van het programma. Als DenkProducties je niet kan bereiken en daardoor de door jou ingevulde gegevens op het bestelformulier niet kan verifiëren, kan DenkProducties de reservering annuleren.

4. DenkProducties behandelt alle persoonlijke gegevens die door deelnemers aan DenkProducties worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en -regelgeving. Voor meer informatie over het gebruik en de beveiliging van persoonlijke gegevens, zie ons privacybeleid (‘Privacy Statement’).

5. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in volle omvang van kracht.

6. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen jou en DenkProducties. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van jouw kant wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door DenkProducties. Door het aanschaffen van een Jaarkaart ga je akkoord met, en ben je gebonden aan, deze Algemene Voorwaarden.

7. DenkProducties behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de dag waarop ze via de website en via e-mail zijn aangekondigd.

Prijzen, Facturering en Betaling
8. De aangegeven prijzen voor de Jaarkaart zijn exclusief 21% BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, tenzij specifiek in een andere valuta aangegeven.

9. Facturen voor de aankoop van een Jaarkaart worden binnen 5 werkdagen na de registratie of aankoopdatum verzonden naar het door jou opgegeven factuuradres. De verplichting tot betaling ontstaat op het moment van registratie of aankoop, onafhankelijk van de facturatie. Tenzij specifiek anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden, waarbij geen mogelijkheid tot verrekening of korting wordt toegestaan.

10. Indien niet expliciet anders overeengekomen met DenkProducties, en indien geen betaling is ontvangen vóór aanvang van een programma onderdeel, behoudt DenkProducties zich het recht voor om ter plaatse online betaling te verlangen. Er is geen mogelijkheid tot aankoop van Jaarkaarten aan de deur van het programma.

11. Bij niet tijdige betaling ben je direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. DenkProducties heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging over te gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, waarbij een vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag in rekening wordt gebracht.

12. Naast de hoofdsom en vertragingsrente ben je ook buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten zijn conform de wettelijke bepalingen inzake incassokosten en omvatten de werkelijke kosten van het incassobureau, zijnde €40,00 plus minimaal 15% van de hoofdsom.

13. In geval van niet of niet-tijdige betaling, of bij het niet naar behoren nakomen van enige verplichting, heeft DenkProducties het recht zonder voorafgaande aankondiging de levering van verdere diensten te staken of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Dit laat ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverlet, naast alle andere wettelijke rechten die ons toekomen.

14. Wij zijn te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van je te verlangen. Indien je daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 13 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

15. DenkProducties behoudt zich het recht voor jouw Jaarkaart te annuleren indien je niet aan de betalingsdeadline voldoet.

16. DenkProducties behoudt zich het recht voor om de prijs van de Jaarkaart jaarlijks aan te passen. Voor de verlenging van de Jaarkaart na het verstrijken van de initiële periode van 365 dagen, dient de kaarthouder uitdrukkelijk akkoord te gaan met eventuele prijsaanpassingen.

Beleid voor Toegang, Annulering en Overdracht
17. De Jaarkaart biedt de houder, vanaf de ingangsdatum, gedurende 365 dagen toegang tot alle seminars en masterclasses aangeboden door DenkProducties. Voor seminardeelname is registratie vereist via de vouchercode van de Jaarkaart op de aanmeldpagina van het betreffende seminar.

18. De Jaarkaart is persoonsgebonden, maar mag binnen het bedrijf of aan relaties uitgeleend worden. Per seminar is één stoel beschikbaar per Jaarkaart.

19. De Jaarkaart biedt de houder gedurende de geldigheid exclusieve toegang tot digitale content en evenementen die specifiek voor Jaarkaarthouders worden georganiseerd. Deze exclusieve content omvat, maar is niet beperkt tot, (digitale) seminars, masterclasses, en speciale publicaties die alleen toegankelijk zijn voor houders van de Jaarkaart.

20. In het geval een Jaarkaarthouder niet in staat is om een seminar of masterclass bij te wonen binnen de geldigheidstermijn van de Jaarkaart, bieden wij de mogelijkheid om een vervanger aan te wijzen die namens hen aan het seminar deelneemt. Het is belangrijk om op te merken dat het doorschuiven van deelname aan een ander seminar buiten de geldigheidsperiode van de Jaarkaart niet mogelijk is.

21. Voor de overdracht van de Jaarkaart (het abonnement) aan een andere persoon, dient een digitaal schriftelijk verzoek verzonden te worden naar jaarkaart@denkproducties.nl. Alleen verzoeken ingediend via dit e-mailadres worden in behandeling genomen.

22. De Jaarkaart is niet tussentijds opzegbaar. De geldigheidsduur van de Jaarkaart verloopt automatisch na 365 dagen vanaf de activeringsdatum, tenzij de kaarthouder voor het verstrijken van deze periode een verlenging aanvraagt. DenkProducties zal de Jaarkaart niet automatisch verlengen zonder toestemming van de kaarthouder.

23. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van de Jaarkaart vouchercode, zoals het ongeautoriseerd delen van de code waardoor derden zich voor seminars kunnen inschrijven, dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij jaarkaart@denkproducties.nl. DenkProducties zal passende maatregelen treffen om misbruik te voorkomen en kan een nieuwe code verstrekken aan de rechtmatige kaarthouder.

24. Het is Jaarkaarthouders niet toegestaan de Jaarkaart commercieel door te verkopen of op andere wijze te misbruiken. Overtreding van deze regel kan leiden tot intrekking van de Jaarkaart zonder recht op restitutie.

Overmacht en Veiligheid
25. DenkProducties behoudt zich het recht voor om seminars en masterclasses te annuleren, verplaatsen of vervangen. In geval van annulering biedt DenkProducties toegang tot een alternatief evenement of een online seminar als vervanging. DenkProducties is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste zakelijke kansen, als gevolg van wijzigingen of annuleringen van evenementen. Er wordt geen restitutie verleend als het evenement wordt verplaatst of vervangen.

26. In geval van overmacht behoudt DenkProducties zich het recht voor om een evenement te annuleren. Als alternatief voor annulering heeft DenkProducties de mogelijkheid om de geldigheid van de jaarkaart te verlengen, waardoor deelnemers de kans krijgen om de geannuleerde sessie op een later tijdstip in te halen. Dit zorgt ervoor dat het aantal seminars en masterclasses dat bij aanschaf van de jaarkaart is overeengekomen, alsnog wordt aangeboden.

27. DenkProducties mag wijzigingen aanbrengen in een evenement indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld als een spreker verhinderd is. Hoewel sprekers en onderwerpen bevestigd zijn bij publicatie, kunnen onvoorziene omstandigheden wijzigingen, vervangingen of annuleringen van sprekers en/of onderwerpen noodzakelijk maken. DenkProducties behoudt zich daarom het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de geplande programma's, zonder enige aansprakelijkheid jegens de deelnemers.

28. DenkProducties is niet verantwoordelijk voor enige uitgave, verlies of schade als gevolg van vervanging, wijziging, annulering of uitstel van een evenement.

29. In lijn met de Nederlandse wetgeving en officiële voorschriften voor de organisatie van evenementen, behoudt DenkProducties zich het recht voor om te eisen dat deelnemers aan onze programma’s voldoen aan de op dat moment geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot, het tonen van COVID-paspoorten, testbewijzen, vaccinatiebewijzen, of andere documentatie, alsook het naleven van eventuele toekomstige voorschriften of maatregelen die door de nationale overheid worden ingesteld ter bescherming van de volksgezondheid bij evenementen. DenkProducties volgt actief de richtlijnen van relevante autoriteiten om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

30. DenkProducties behoudt zich het recht voor om toegang tot het programma te weigeren voor iedereen die zich op een wijze gedraagt die DenkProducties onacceptabel acht, of bij schending van de huisregels van de betreffende locatie, de gedragscode of enige andere voorwaarde.

Auteursrecht en Intellectueel Eigendom
31. De teksten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafieken, foto's, videobestanden, of enige andere digitale media, alsook de producten en diensten aangeboden via onze sites en hun rangschikking op onze sites ("Bedrijfsintellectueel Eigendom") vallen onder bescherming van patenten, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het Bedrijfsintellectueel Eigendom mag niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mag het Bedrijfsintellectueel Eigendom worden gewijzigd, verwerkt, of opnieuw geplaatst op andere websites voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

32. Deelnemers mogen materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door DenkProducties of door ons geautoriseerde derden uitsluitend downloaden, opslaan, of publiceren voor persoonlijk gebruik of delen conform de specifieke instructies die bij dat materiaal worden verstrekt. Het is echter zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DenkProducties niet toegestaan om enig ander materiaal, dat binnen onze diensten wordt aangeboden of door geautoriseerde derden is gepubliceerd, te reproduceren, verspreiden, of op enige andere wijze her te gebruiken.

33. Een programma kan worden gefilmd en opgenomen door audiovisuele of elektronische middelen of gefotografeerd (inclusief beelden of foto's van individuen of groepen bezoekers), en je dient het team van DenkProducties bij de registratiebalie te informeren als je niet in enige individuele of groeps beelden of foto's opgenomen wilt worden.

34. DenkProducties, en elke organisatie die van ons toestemming heeft gekregen, mag beeldmateriaal en foto's van evenementen gebruiken en verspreiden, waar jij ook op kunt staan, overal ter wereld en voor altijd. Dit mogen ze doen via alle soorten media (zoals sociale media) voor dingen zoals reclame, het maken van bekendheid, verslag doen en andere manieren die te maken hebben met het gebruik van deze beelden en foto's.

35. Niettegenstaande enige bepaling van het tegendeel, zul je geen aanspraak maken op compensatie of voordelen of enige claim hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, claims gebaseerd op inbreuk op privacy, laster of recht op publiciteit, voortvloeiend uit enig gebruik, wijziging, vervaging, vertekening of gebruik in samengestelde vorm van jouw naam, beeld, foto, stem of gelijkenis in verband met dergelijk beeldmateriaal of foto's.

Aansprakelijkheid en Toepasselijk Recht
36. Jaarkaarthouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering in verband met hun deelname aan het programma. DenkProducties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid aan haar zijde. De totale aansprakelijkheid van DenkProducties overschrijdt nooit het totale aankoopbedrag van het toegangsbewijs voor het programma.

37. Alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Amsterdam. Op alle transacties is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

38. De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschieden naar beste vermogen van DenkProducties B.V. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus, workshop, seminar, training, congres, masterclass of conferentie verkondigd. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

39. Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, DenkProducties B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

40. Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). DenkProducties B.V. is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

41. De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van DenkProducties B.V. berust op de deelnemer, welke door deze wordt aanvaard.

N.B. De Algemene Voorwaarden Jaarkaart kun je hier downloaden.